متمایل سینمایی کارگردان کارگردانی اخبار فرهنگی و هنری

متمایل: سینمایی کارگردان کارگردانی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اجتماعی ابهام در آینده 20 هزار میلیارد تومان در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

رئیس کمیته بودجه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران پیشنهاد داد تاکارگروهی جهت پیگیری تخلفات احصا شده است در مدیریت قبلی شهری تشکیل شود. 

ابهام در آینده 20 هزار میلیارد تومان در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

ابهام در آینده 20 هزار میلیارد تومان در شهرداری تهران

عبارات مهم : ایران

رئیس کمیته بودجه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران پیشنهاد داد تاکارگروهی جهت پیگیری تخلفات احصا شده است در مدیریت قبلی شهری تشکیل شود.

مجید فراهانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به گزارش سند تحویل و تحول شهرداری تهران، گفت: پایه گزارش بسیار خوب بود آیا که شورای شهر در مصوبه ای خواهان آن بود که شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران گزارشی ارائه دهد که به طور دقیق و براق بدانیم شهر را در چه وضعیتی تحویل گرفته ایم و کجا ایستاده ایم؟ تا بتوانیم بر اساس آن جهت چهار سال پیش رو برنامه ریزی و تصمیم گیری کنیم.

ابهام در آینده 20 هزار میلیارد تومان در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

وی با بیان اینکه گزارش ارائه شده است تحویل و تحول یک سند خاص هست، آیا که گزارش مشابهی از آن در شهرداری طی سالهای متمادی گذشته مشتمل بر چالش های پیش رو هنگام تحویل و تحول وجود ندارد، گفت: با بررسی هایی که داشتم معلوم شد در دوره های طولانی فعالیت شهرداری در دهه های گذشته مشابه چنین گزارشی نداشته ایم هرچند گزارش های تبلیغی تهیه شده است شهردار قبلی جهت مدیران آینده وجود دارد که البته جای تعجب دارد آیا که هر مدیری باید بداند چه چیزی را دقیقا تحویل گرفته و بر اساس آنچه که تحویل گرفته باید بتواند برنامه ریزی کند تا دقیقا چشم انداز مشخصی در خصوص اوضاع شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران به دست بیاید

فراهانی با بیان اینکه این سند می تواند به طور مداوم و هر سال بهنگام شود و مبنایی جهت گزارش های عملکرد هر سال شهرداری باشد، گفت: هر سال می توان این گزارش را به روز کرد تا اوضاع مان را سال به سال از نظر میزان بدهی، میزان رشد یا کم کردن ترافیک، آلودگی هوا و … بررسی کنیم و این گزارش می تواند یک مبنا جهت سنجش عملکردهای آتی مدیریت شهرداری باشد.

رئیس کمیته بودجه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران پیشنهاد داد تاکارگروهی جهت پیگیری تخلفات احصا شده است در مدیریت قبلی شهری تشکیل شود. 

گزارش شهردار می توانست بهتر باشد

مشکل قراردادهای صوری یک میلیارد و 10 میلیارد و 100 میلیارد نیست

وی با بیان اینکه البته این گزارش می توانست بهتر ارایه شود گفت: به عنوان مثال در قسمت ابتدایی که شهردار گزارشی در خصوص فساد در شهرداری ارائه کرد توقع این بود که شهردار محترم تنها به سوء استفاده در یک قرارداد حدود یک میلیاردی اکتفا نکند. آیا که همه ما می دانیم که اوضاع فساد در قراردادهای شهرداری با این رقم های کوچک قابل مقایسه نیست و پرسشها ما در قراردادهای خارج از تشریفات مناقصه بسی بیش از اینهاست. مسئله قراردادهای صوری یک میلیارد و 10 میلیارد و 100 میلیارد نیست و با اخباری که از بازداشت نفر دوم شهرداری گذشته به گوش می رسد عنوان از بین بردن اموال در شهرداری در میان افکار عمومی نباید در حد یک میلیارد تقلیل یابد.

رئیس کمیته بودجه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه طی جمع بندی دوازده سال از سال 84 تا 96 در بررسی بودجه و ردیف هزینه ها و درآمدها متوجه شدیم که فاصله بین مجموع درآمدهای مکتسبه تا مجموع هزینه های ثبت شده است رقم بالایی حدود 20 هزار میلیارد تومان هست، گفت: هنگامی که مجموع درآمدهای حاصله را از مجموع هزینه های انجام شده است کسر می کنیم به یک شکاف 20 هزار میلیارد تومانی طی مجموع 12 سال گذشته می رسیم و معلوم نیست این 20 هزار میلیارد تومان کجا رفته و باید این رقم گمشده تعیین وظیفه شود. هر چند که بعضی می گویند این پول جهت پرداخت بدهی و دیون صرف شده است ولی جای پرسش است که مگر حساب و کتاب نداریم که در هیچ کجا قید نشده است که این 20 هزار میلیارد تومان کجا رفته؟ هر چند که بعضی ها هم معتقدند این رقم به خاطر حسابرسی تعهدی ایجاد شده است ولی این تعهدات باید در سال های بعد جبران می شد البته این رقم بر اساس گزارش شهردار محترم 5200 میلیارد تومان است به هر حال باید دستگاه قضایی و شرکت بازرسی کل کشور به این عنوان ورود کند و وظیفه 20 هزار میلیارد یا 5200 میلیارد تومان گمشده روشن شود .

ابهام در آینده 20 هزار میلیارد تومان در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

مغایرت 1400 میلیارد تومان بین دو گزارش حسابرس و شهرداری

فراهانی با بیان اینکه بر اساس گزارش ارائه شده است به وسیله حسابرس منتخب شورا درآمد شهرداری در سال 95، 22 هزار و 700 میلیارد تومان گزارش شده است ولی در گزارش ارایه شده است شهردار محترم درآمد 21 هزار و 130 میلیارد تومانی ذکر شده است گفت: 1400 میلیارد تومان بین دو گزارش ارائه شده است مغایرت وجود دارد و این در حالیست که مشخص نیست این مغایرت به چه دلیلی ایجاد شده است است.

وی با بیان اینکه در مورد هزینه ها نیز بر اساس گزارش ارائه شده است به وسیله حسابرس در سال 95، هزینه های شهرداری 19 هزار و 672 میلیارد تومان گزارش شده است ولی در گزارش شهردار محترم هزینه ها 19 هزار و 585 میلیارد تومان گزارش شده است هست، گفت: 100 میلیارد تومان در این میان مغایرت وجود دارد و جای پرسش است آیا این مغایرت ها ایجاد شده است است .

رئیس کمیته بودجه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران پیشنهاد داد تاکارگروهی جهت پیگیری تخلفات احصا شده است در مدیریت قبلی شهری تشکیل شود. 

رئیس کمیته بودجه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه شهرداری ها در نظرسنجی ها انجام شده است جزء فاسدترین دستگاه ها از نگاه مردم در گذشته آشنا می شده است است که بدون سه «پ» یعنی پول، پارتی یا پررویی در آن کار جلو نمی رود ، گفت: در نظرسنجی اخیر انجام شده است به افرادی که در دوره گذشته به شهرداری به عنوان ارباب رجوع مراجعه کرده اند تماس گرفتند و جالب است بدانید که یک سوم افرادی که با آنها تماس گرفته شده است اعلام کرده اند که از آنها از تقاضاهای خلاف ضوابط و مقررات شده است است و البته من اعتقاد دارم که آمار بیش از اینهاست و ممکن است مخاطبان نظرسنجی ترسیده باشند و یا ملاحظاتی داشتند .

فراهانی با بیان اینکه بنده به شخصه به عنوان نمونه بعضی قراردادهای عمرانی و ساختمانی شهرداری را بررسی کرده و به جرات می گویم که رقم های منعقد شده است این قراردادها دو الی سه برابر و بعضا زیاد نسبت به رقم های واقعی منعقد شده است هست، گفت: بسیاری از قراردادهای گذشته در شهرداری با ترک تشریفات مناقصه واگذار شده است و این در حالیست که بر اساس ماده 33 آیین نامه معاملات شهرداری در بخش عمده ای از قراردادهای ترک تشریفات بایستی شورای شهر به نحوی که در قانون آمده است درجریان واقع می شد که این عنوان رعایت نشده و بسیاری از قراردادهایی که با ترک تشریفات منعقد شده است شبهه قانونی دارد.

ابهام در آینده 20 هزار میلیارد تومان در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

وی با بیان اینکه بسیاری از توافقات و معاملات در شهرداری، طرف برابر یک شخص و نه یک شخصیت حقوقی هست، گفت: به هم ریختگی شدیدی به لحاظ مالی و معاملاتی در اوضاع شهرداری می بینیم و این در حالیست که مهمترین مطالبه مردم مبارزه با فساد و نهایتا معرفی و مجازات مفسدان بعد از پیگیری قانونی است و مردم خواستار شفافیت و حفاظت از اموالشان هستند و می خواهند که به آنها گزارش داده شود که چه اتفاقی در شهرداری رخ داده است.

لزوم برگزاری مناظره های دانشجویی با عنوان گزارش شهرداری

مدیر کمیته بودجه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه باید مناظره های دانشجویی در دانشگاه ها بین مسئولان برگزار شود تا ابعاد متفاوت این گزارش بررسی شود، گفت: باید هزینه اشتباه و فساد در جامعه زیاد کردن یابد مادامی که هزینه فساد در شهرداری کم است این اوضاع تکرار می شود . متاسفانه فساد در داخل شهرداری میل به به مدیران اوج داشته است تا مدیران پایین هر چند که بعد از مدتی این فساد به مدیران پایینی نیز سرایت کرده ولی هنگامی که می بینیم که نفر دوم در شهرداری در مدیریت قبلی دستگیر می شود و آخر پرونده ایشان اعلام و اطلاع رسانی نمی شود! و یا بحث واگذاری املاک نجومی به مدیران بلندپایه مطرح است ولی تعیین وظیفه نمی شود همه اینها باعث می شود که اعتماد مردم به مدیریت شهری تضعیف شود.

تشکیل کارگروه بررسی تخلفات

وی با بیان اینکه باید تک تک پرونده ها به صورت مجزا بررسی شود، گفت: باید یک کارگروه خاص متشکل از اعضای شورای شهر و مسئولان شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران تشکیل شود که بررسی تک تک پرونده ها به صورت ماموریت خاص در اختیار آنها قرار گیرد و متخلفان را به مقام قضایی معرفی کند.

رئیس کمیته بودجه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه درصورت عدم عوض کردن فرایندها و روال ها شهرداری تازه هم مبرا از اشتباه نیست گفت: همه ما مکلف هستیم که در دوره تازه تخلفات را رصد کرده و آنها را پیگیری نموده تا راه های خطای مجدد بسته شود.

واژه های کلیدی: ایران | شهرداری | شورای شهر | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs